GREAT PYTHAGORAS

NFT ENCRYPTED ART EXHIBITION

Burkhard von Harder, Chen Danyang, Chen Wenhua, He Yunchang, Ju Anqi, Kang Jia, Meng Jin Fanger, Nino Mustica, Tian Xiaolei, Wang Yuxing, Yue Zhiqiang, Zhang Zhiwei

Curator: Mian Bu / Xu Peili

Opening: MAY 08, 2021; 4 to 8 p.m.
After Party: MAY 08, 2021; 8 to 0 p.m.
Public Open Day: MAY 09, 2021; 10 to 12 a.m.
Exhibition: MAY 09 - 29, 2021

Location: Being 3, 129# Nangao Rd., Chaoyang Dist., Beijing

REVIEWS

MORE INFO's ABOUT NFT (Non-fungible token)